THIỆT HẠI TAI NẠN

Nhờ tiện ích mở rộng này, thiết bị sẽ được bảo hành mở rộng về thiệt hại do tai nạn theo hướng dẫn trong tài liệu của mình.