ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Χάρη σε αυτήν την επέκταση, η μονάδα θα καλύπτεται από εκτεταμένη εγγύηση για τυχαία ζημιά σύμφωνα με τις οδηγίες στο έγγραφό της